Història del Mercat l’Estrella

El Mercat de la Mare de Déu de l’Estrella, situat a l’avinguda d’en Pi i Margall i Carrer Providència, és el primer d’una sèrie de mercats municipals construïts en la dècada dels anys 1955 al 1965.

Les característics tècniques de la instal·lació la componen una nau en planta que dóna a l’Avinguda i una altre en pis, aprofitant el desnivell, que dóna al carrer Providència. Compta amb un total de 176, 6 cambres dipòsit, 5 cambres frigorífiques i tots els serveis necessaris tant per a usuaris com per a compradors. La superfície total edificada és de 2.096 m2.

La història del naixement i construcció d’aquest Mercat entra dins l’anècdota. Als voltants de l’any 1955 sortí a la llum pública que estava en vies d’aprovació una Ordenança sobre mercats particulars. Coneguda aquesta notícia, uns veïns de la zona del mercat, entre ells el propietari del terreny, un flequer del carrer Serdenya (capitalista) i un promotor (executiu) a més d’un constructor, decidiren la construcció del nou mercat.

Però abans de donar el primer “cop de pic” s’inicià la venda de les parades sobre el terreny o sobre un planell. Després s’inicia la construcció i al mateix temps s’esgotaren les parades.

Tot anà bé fins l’acabament del mercat. Es dóna la circumstància que quan se sol·licità el permís d’obertura, aquest no es pogué concedir, perquè la promesa Ordenança Municipal de Mercats Particulars no fou aprovada i en no ésser municipal el mercat, no podia entrar en funcionament.

Vist el caire que prenien els esdeveniments, els en aquells moments “concessionaris” de l’empresa, després de moltes diligències, totes elles infructuoses, decidiren reunir-se i prendre una decisió que donés sortida a l’anòmala situació.

Entre els concessionaris hi havia el pare del qui ha estat Conseller de la Generalitat, senyor Sanuy, el qual tingué la idea d’oferir a l’empresa la possibilitat que els concessionaris compressin la propietat del Mercat i, una vegada convertits en titulars, el cedissin gratuïtament al Municipi, amb la qual cosa es resolia el problema que impedia la seva obertura.

Aquesta operació sortí rodona, ja que tots ells, a part de la quantitat donada per a la concessió de les parades —en ésser particular el mercat— havien d’abonar de per vida un lloguer mensual, que aleshores estava entre les 3.000 i els 4.000 pessetes al mes, mentre que les parades dels Mercats Municipals, cap no arribava a les 1.000 pessetes trimestrals. Com es comprèn, la despesa addicional per a la compra del mercat era fàcilment amortitzable amb el pas dels anys, ja que calia pagar solament el cànon establert per l’Ordenança fiscal de Mercats.

Aquest fet va ser l’origen de la construcció de moltíssims mercats, ja que promotor i constructor, ambdós units per lligams familiars, en realitzaren d’altres a la ciutat, amb el sistema que l’Alcalde senyor Porcioles denominà inversió paral·lela. El cost de construcció del mercat va ser de 4.627.920 pessetes.